ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s- Gravenhage. Klik hier voor meer informatie

DISCLAIMER & COPYRIGHT

Onze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. The Irish Elk B.V. en/of aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor de inhoud op deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. The Irish Elk B.V. vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website berusten bij The Irish Elk B.V. en/of haar licentiegevers. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Irish Elk B.V..

De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden onder vermelding van de bron. The Irish Elk B.V. behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat The Irish Elk B.V. dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt. De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding steeds deel zullen uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt.

COOKIES

The Irish Elk B.V. zal geen persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen. Toch kan het zijn dat u de cookies die The Irish Elk B.V. of een andere website heeft geplaatst wilt blokkeren of verwijderen. U kunt dit doen via de instellingen van uw internetbrowser. Het blokkeren van cookies kan overigens van invloed zijn op het functioneren van onze site. Op onze site vindt u knoppen om informatie op de site te delen met vrienden via sociale netwerken. Wanneer u bij hen bent ingelogd kunnen deze sociale netwerken een cookie plaatsen. The Irish Elk B.V. heeft geen controle op de verspreiding van deze cookies.

PRIVACY POLICY

The Irish Elk B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

 1. The Irish Elk B.V. verwerkt persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 2. Op de Website wordt gebruikers gevraagd onder andere de volgende gegevens te verstrekken: E-mailadres, voornaam, naam.
 3. Persoonsgegevens die door gebruikers van de Website zijn verstrekt worden gebruikt voor: het verlenen en factureren van onze diensten alsmede het verzenden van commerciële boodschappen, nieuwsbrieven, en aanbiedingen.
 4. The Irish Elk B.V. zal geen persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij de gebruiker haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het verstrekken is verplicht.
 5. Om de dienstverlening op de Website te kunnen afstemmen op de wensen van gebruikers verzamelt The Irish Elk B.V. IP-gegevens van gebruikers. Zowel IP-gegevens als cookies worden uitsluitend op geanonimiseerde wijze verwerkt.
 6. De gebruiker heeft recht op inzage in de persoonsgegevens en kan deze desgewenst laten verwijderen of wijzigen door contact op te nemen met The Irish Elk B.V. door middel van een e-mail aan The Irish Elk B.V..
 7. Bij verdere ontwikkeling van The Irish Elk B.V. kan het voorkomen dat een of meer van de onderdelen van de onderneming worden overgedragen aan een derde, alsdan heeft The Irish Elk B.V. het recht persoonsgegevens van haar klanten eveneens aan deze derde over te dragen.
 8. The Irish Elk B.V. is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving door zusterbedrijven, partners of andere partijen.
 9. Bij het plaatsen van een bestelling dient de gebruiker er zorg voor te dragen dat zijn gegevens waaronder mede begrepen zijn e-mail adres, adresgegevens en betalingsgegevens volledig, juist en actueel zijn.
 10. The Irish Elk B.V. zal binnen alle redelijkheid voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de persoonsgegevens van gebruikers in onze database te voorkomen.
 11. The Irish Elk B.V. is altijd gerechtigd deze Privacy Policy te wijzigen, waarbij de meest recente versie van de Privacy Policy op de website zal worden gepubliceerd.